Komende dienst:

previous arrow
next arrow
Slider

Praktisch

ANBI Protestantse Waddengemeente Texel

De Protestantse Waddengemeente op Texel
en haar Diaconie
zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente
en Diaconie
zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting voor ANBI erkende instellingen
maken we hieronder de financiele gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

previous arrow
next arrow
Slider

De mensen achter de kerk

Binnen 'de kerk' zijn veel mensen actief en speelt van alles. Op deze pagina vind u de contactgegevens en andere belangrijke informatie. (Foto's Wad, Aris Bremer)

Pastoraal werker

Mevr. Jessica Heetebrij, 06-12302230
jessicaheetebrij@zonnet.nl

Voorzitter Kerkenraad

Dirk de Lugt
d@delugt.com

Scriba

Marian Krotje
markro@hetnet.nl

Diaconie Waddengemeente Texel

Administratie
Mieneke Stam, 0222-365989
Rekeningnummer: NL76RBRB0691740100

Het Diaconale Team.

Deze bestaat uit drie diakenen en vier gemeenteleden.

Het Diaconale Team steunt Texelse, Binnenlandse en Buitenlandse doelen.
Het Diaconale Team heeft een mobiliteitsfonds dat zorgt voor het huren/lenen van scootmobielen, rolstoelen en dergelijke.

Voor financiële hulp wordt verwezen naar de Stichting Kerk en Minima op Texel waarin de kerkelijke gemeentes vertegenwoordigd zijn.

Het Team is aangesloten bij het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, hierin zijn vertegenwoordigd de RK Parochie, Doopsgezinde Gemeente en de drie PKN gemeentes op Texel.

Vragen en info: Jantine Brouwer, tel. 0222-318946.

Kerkelijk pastoraal werker

Drs. Co (H.J.) Boon. tel. 06-30317 20
h.j.boontexel@gmail.com

Voorgangers buurgemeenten

Prot. Gem. Den Burg

Ds. Wikke Huizing
tel. 0222-365850
Wikke.huizing@outlook.com

Prot. Gem. Waal-Koog-den Hoorn

ds. Anne Kooi
tel. 06-20 60 12 70
anne.kooi@planet.nl

Kosters

Waddenkerk De Cocksdorp

Dhr. S. Dijkshoorn
tel. 0222-311208.

Contactpersoon: Dhr. B.W. van Reenen,
tel. 0222-311706.

Maartenskerk Oosterend

Dhr. J. en mevr. M. Krotje
tel. 0222-318930

Zeemanskerk Oudeschild

Dhr. K. de Vries
tel. 0222-314612.

Archivaris Waddengemeente

Jan Brouwer
janenjantine@hotmail.com

Kerkrentmeester

Penningmeester

Piet Bas tel. 0222-31887
phbastx@hotmail.com

Rekeningnummer Protestantse Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211

Collectebonnen zijn te bestellen op bovenstaand banknummer. Er zijn kaarten van 20 en 30 euro. U krijgt ze thuisgestuurd.

Fiscaal nummer Protestantse Waddengemeente Texel: 002860715

 

        
PROTESTANTSE WADDENGEMEENTE    
JAARREKENING  2020      
Ontvangsten en uitgaven     
        
        
Ontvangsten      
        
Vrijwillige bijdrage     64.353,09
Start collecte     0,00
Collecten in kerkdienst    6.804,36
Giften      5.163,02
Verhuur kerkgebouwen    0,00
Pacht      425,80
Rente baten en dividend    9.028,33
Opbrengst begraafplaatsen    15.260,37
Activiteiten De Parel     307,84
Totaal ontvangsten     101.342,81
        
        
Uitgaven       
        
Predikant(en)     76.678,38
Overigen en preekbeurten    7.772,14
Onderhoudskosten gebouwen    16.216,62
Betaald uit onderhoudsfonds    -16.216,62
Energiekosten en water    7.500,15
Belasting en verzekering gebouwen   5.935,49
Kosten kerkdiensten/abon. ed.    2.077,29
Bijdrage verplichtingen quotum    5.846,83
vergoedingen organisten, kosters ed.   5.273,40
Kosten kerkblad en nieuwe website   5.082,30
Overige kosten beheer en administratie   1.800,24
Totaal uitgaven     117.966,22
        
resultaat       -16.623,41
        
       101.342,81

Begroting 2022 

Protestantse Waddengemeente
       
        
        
Begroting 2022
       
        
        
Ontvangsten
       
        
Opbrengsten onroerende zaken
      € 1.750,00
Opbrengsten rente , dividenden en beleggingen
      € 60.000,00
Opbrengsten levend geld (vrijwilligen bijdragen en collectes)
      € 74.000,00
Opbrengsten uit subsidie en bijdragen
      € 100.000,00
Totaal baten
      € 235.750,00
        
Uitgaven en Kosten
       
Kosten kerkelijke gebouwen
      € 682.000,00
Pastoraat      € 117.000,00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
      € 3.550,00
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
      € 4.700,00
vergoedingen organisten en kosters
      € 5.400,00
Kosten beheer/administratie en archief
      € 8.600,00
Bankkosten
      € 20.500,00
Totaal lasten
      € 841.750,00
        
Incidentele baten
      € 115.000,00
        
Onttrekking algemeen onderhoudsfonds
      € 100.000,00
Onttrekking onderhoudsfonds zeemanskerk
      € 500.000,00
        
Resultaat      € 109.000,00

Voorgangers

Jessica Heetebrij

voorganger texel

In vacatureperiode Jessica Heetebrij

Sinds het afscheid van ds. Kees (C.) de Jong (1955) op 30 mei j.l. is de gemeente vacant. In deze vacature neemt Jessica Heetebrij waar voor het pastoraat in met name Oosterend. Sinds februari 2020 is ze werkzaam als pastoraal werker voor de protestantse gemeente van Den Burg op Texel. 

Vóór haar aanstelling in Den Burg heeft ze gewerkt als pastoraal werker in Broek op Langedijk, als vervanger van de predikant Jolien van Zelderen tijdens haar zwangerschapsverlof.

In het verleden is ze onder andere actief geweest voor het RDC (Regionaal Dienstencentrum als jeugdwerkadviseur, dat PKN-gemeentes ondersteunde. 

Ze hoopt de komende tijd in ieder geval twee of later in het jaar drie dagen op Texel te zijn.
Ze woont met haar man in Burgerbrug met een prachtig uitzicht op de Hondsbossche Zeewering. Vanuit deze plaats is Texel prima te bereizen. Ze zal ze op Texel gebruik maken van het appartement Oesterstraat 11 in Oosterend. 

 

voorganger texel

Drs. Co (H.J.) Boon

Drs. Co (H.J.) Boon (1944) begon zijn loopbaan als onderwijzer en leraar. In zijn vrije tijd studeerde hij theologie in Kampen met als afstudeerrichting Kerkgeschiedenis.  Hij is altijd pastoraal werker gebleven. Eerst in de Protestantse gemeente Voorst bij Zutphen en thans met veel plezier en toewijding in onze Waddengemeente met als werkgebied De Cocksdorp en Midden Eierland.

voorganger texel

Dhr. Rinus (M.D.) Kuiper

Dhr. Rinus (M.D. Kuiper) (1944) is sinds 1981 voorganger op Texel. Hij was toen veehouder. Hij is pastoraal medewerker in Oudeschild. Daarnaast schijft hij gedichten, liederen en verhalen. Hij leidde enige tijd het Zeemanskoor en draagt nu zijn liefde voor klassieke muziek uit op Radio Texel. Zijn prediking is warm en bijbels.

voorganger texel

Marijcke en Henk Snijders

Henk en Marijcke Snijders wonen sinds hun huwelijk op Texel. Henk werkte als projectleider bij de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), en Marijcke als onderwijzeres in Oosterend.

Henk heeft de parttime opleiding Theologie gevolgd aan de Theologische Universiteit Kampen. Samen verzorgen zij weeksluitingen in Het Verpleeghuis en De Gollards en maken ze deel uit van het Texels Theologen Convent.

Daarnaast organiseren ze theaterreizen voor Texelaars naar Den Helder.

Links

Links kerken op Texel

Pagina met links naar alle kerken op Texel. (De links openen in een nieuw venster)

www.kerkpleintexel.nl

Tessels Kerkblad

kerkpleintexel.nl/kerkbladen

Website Vrienden van de Maartenskerk Oosterend

www.maartenskerktexel.nl

Dagtekst Taizé

www.taize.fr/nl_article158.html