Komende dienst:

Beleidsplan 2021 tot 2025

BELEIDSPLAN 2021-2025

Maart 2021

 

 1. Van U is de toekomst

  • Wie we zijn 

  • Waar we voor staan en voor gaan 

  • Mogelijkheden en uitdagingen 

  • Tel je zegeningen 

 2. Hoe nu verder? 

 3. Aanbevelingen 

 4. Samenvatting 

            

1. Van U is de toekomst…..

           1.1. Wie we zijn 

Als Protestantse Waddengemeente Texel zijn we één van de 5121 gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit verbindt ons met de landelijke kerk, de classis Noord Holland, de werkgemeenschap Noordkop, en de andere PKN gemeenten op Texel. De Protestantse Waddengemeente Texel is ontstaan uit een federatie van de Hervormde Waddengemeente Texel en de Gereformeerde Kerk van Oosterend. 

Tussen de hervormde kerk van Oosterend en Oudeschild bestond al langere tijd sinds de jaren 50 een samenwerkingsverband. In 1982 werd met de Hervormde Gemeente De Cocksdorp een verband aangegaan. In 1997 werd de samenwerking geformaliseerd met de samenvoeging van de drie gemeenten in de Hervormde Waddengemeente Texel.

De samenwerking tussen de Gereformeerde kerk in Oosterend en de Hervormde Waddengemeente Texel leidde ertoe dat beide gemeenten samen op weg gingen en zich in 2002 federeerden tot de SOW Waddengemeente Texel. In 2004 na de landelijke fusie van de PKN werd dit de Protestantse Waddengemeente Texel.

Kenmerkend voor de Waddengemeente is de structuur met 3 dorpen. De leden van de gemeente wonen in de Texelse dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp en in de polders en buitengebieden eromheen

In Oosterend is het grootst aantal leden actief. Er zijn kerkdiensten in elk van de dorpen.

Ledental

Per 1-3-2021 zijn er 584 doop- en belijdendenleden onder wie 14 kerkenraadsleden, 1 predikant en 1 pastoraal werker.

 

                      1.2. Waar we staan en voor gaan

 

We zijn onderdeel van de landelijke kerk, de PKN, en daarmee ook van de wereldwijde kerk. Dit gegeven verruimt onze blik, en bepaalt ons tegelijk bij onze eigen plek en situatie, en dus de uitdaging en taak waar wij nu hier voor staan. De PKN heeft in 2020 haar toekomst perspectief geformuleerd in de visienota ‘Van U is de toekomst’. Ook voor onze gemeente is dit een mooi uitgangspunt voor het nadenken over onze visie. De vier kanten van het kerkzijn worden in het stuk als volgt geformuleerd. 

1) We zijn een gemeenschap rond Woord en Tafel. 

2)  We zijn kinderen van één Vader. 

3) Van U is het Koninkrijk. 

4) Midden in het leven.

 De visie gaat uit van verbondheid met allen die geloven. Het gaat om het geloof in ons dagelijks leven en onze plek midden in de samenleving. De visienota heeft als titel: van U is de toekomst. U is God. Dit besef geeft ontspanning; de kerk en de gemeente zijn niet van ons. Het hangt allemaal niet van ons af. Dit is onze hoop, een hoop die boven onze verwachtingen of juist het gebrek hieraan uitgaat. Het is Gods kerk. We mogen weten dat Hij ook met onze gemeente zijn weg gaat.  (de visienota is te vinden op www.pkn.nl.)

           1.3. Mogelijkheden en uitdagingen

De gemeente wordt gevormd en grotendeels gedragen door gemeenteleden in de leeftijd vanaf 60 jaar. Een trouwe groep is zeer actief. Financieel hebben we als gemeente niet te klagen. Onze kerken zijn in zeer goede staat van onderhoud. De orgels in de kerken zijn of komen in perfecte staat van onderhoud. De Zeemanskerk van Oudeschild ondergaat binnenkort een groot onderhoud. 

Materieel gezien is er geen vuiltje aan de lucht. Maar we maken ons wel grote zorgen over het gebrek aan contact met en de inzet van de gemeenteleden onder de leeftijd van 60 jaar. Als je het kerkzijn als een estafette ziet, dan lijkt het of we vergeten zijn, of dat het ons niet gelukt is op tijd het stokje door te geven. Met als gevolg dat de lopers van toen ook nu nog steeds keihard hun best doen om te blijven rennen, maar dat er vermoeidheid optreedt, gelatenheid ook. 

De kerk is voor heel veel mensen, ook gemeenteleden, niet meer de plek om samen te komen, het geloof en het leven te delen in het besef van Gods liefde. De kerk, en vaak niet het geloof, is aan de rand of buiten de rand van het leven van veel mensen gekomen. De ontkerkelijking heeft op Texel hard toegeslagen. 

Deze situatie geldt overigens op Texel niet alleen voor de Waddengemeente, maar ook voor de andere Protestantse Gemeenten, de PG Den Burg en de PG Waal-Koog-Den Hoorn. Vandaar dat het Eilandelijk Moderamen waarin we samen vergaderen, steeds belangrijker zal en zal moeten worden. 

Wil de kerk op ons eiland toekomst hebben, zullen een aantal stappen genomen moeten worden. Deze stappen willen we niet buiten de andere gemeenten om zetten. 

Gelukkig zijn we wel in staat om een predikant te beroepen. Deze kans geeft ons als gezamenlijke protestantse gemeenten de mogelijkheid om een predikant te beroepen die naast het ‘gewone’ werk als predikant de extra taak krijgt zich in te zetten voor het Jeugdwerk, Catechese en kringwerk onder jong volwassenen. 

           1.4. Tel je zegeningen

Dit betekent niet dat er geen groepen, activiteiten en initiatieven zijn die goed lopen  of veelbelovend zijn. 

We noemen hiervan een aantal die gericht zijn op activiteiten naar buiten toe.  

 • Open kerk.Elke zomer zijn er in de kerken vrijwilligers die de deuren van de kerk openen om gasten te ontvangen. Enthousiast wordt verteld over de kerk, het gebouw en de gemeente, het dorp en het eiland. Veel mensen steken daarbij een kaars aan, zijn een moment stil voor bezinning of gebed en genieten van de schoonheid of de stilte. 
 • Kerk naar buiten.Een aantal gemeenteleden en leden van andere kerken en leden zonder kerkelijke binding organiseren een aantal activiteiten met het oog op het hele dorp. De activiteiten zijn o.a. een kerstviering in een schapenboet, een dienst in de open lucht, Kerstmarkt ondersteuning, Kerstviering ‘zingen onder de kerstboom’ in De Cocksdorp, Kerstmusical i.s.m. de basisschool in Oosterend e.d.
 • Groep kelderverkoop.Mede om tegemoet te komen in de kosten van de restauratie van het kerkorgel van de Maartenskerk, is besloten om de kelder van de Parel te gebruiken om 2ehands spullen te verkopen. Dit brengt aardig wat op, maar levert vooral ook veel leuke contacten op met ‘mensen van de overkant’.
 • Dit zijn de activiteiten die worden georganiseerd door de eilandelijke Raad van de Zomerkerk. Besloten is dat elke gemeente in de zomerperiode een week een bijzondere invulling geeft voor vakantiegangers.

We noemen hier een aantal groepen en activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden. 

 • Gespreksgroep Eierland

Deze groep bespreekt actuele geloofsvragen en wordt geleid door drs. Co Boon .

 • Jongerengroep

Deze groep bestaat organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren. 

 • Gespreksgroep rond bijbelverhalen

Deze groep her/beschrijft bijbelverhalen met als vraag wat deze ons nu te vertellen kunnen hebben. 

 • Woensdagavond gebed

Elke woensdagavond is er een gebedsmoment met liturgische elementen. 

 • Cantorij, ter ondersteuning in de dienst en instuderen van nieuwe liederen.

 

 • Vrouwengroep die zich o.a. bezig houdt met het bespreken van bijbelgedeeltes.
 • Lectoren
 • Bloemengroep 
 • Filmavonden 

 

We noemen de zaken die goed voor elkaar zijn. 

 • De staat van kerkgebouwen van binnen en van buiten
 • De Website waddengemeente.nl is up-to-date.
 • Binnenkort wordt er een installatie geplaatst voor het live streamen in beeld en geluid van diensten vanuit de Maartenskerk en Zeemanskerk.

           2  Hoe nu verder?

We zijn ons ervan bewust dat als de huidige trend zich doorzet over tien jaar er niet heel veel meer over is van de PKN gemeenten op Texel. Hoe verhouden we ons met deze trend die al ruim 40 jaar gaande is? Onze Classis predikant Peter Verhoeff gaf drie aanwijzingen die ons als kerkenraad zeer aanspraken en bemoedigden.

1) Zorg dat je de gemeente  zoveel mogelijk in stand houdt. 

2) Zorg dat je de kerkgebouwen zolang mogelijk open houdt. 

3) Werk zoveel mogelijk samen met de andere gemeenten. 

Op Texel zijn dit de gemeenten Den Burg, en Waal-Koog-Den Hoorn.

3  Aanbevelingen

 1. Dit betekent dus dat we het pastoraat, de kerkelijke vieringen, het openstellen van de kerkgebouwen e.d.zelfstandig kunnen blijven organiseren en uitvoeren.
 2. Daarbij is er ook het advies samen te werken waar mogelijk. Dit kan op bestuurlijk vlak. Te denken valt b.v. aan het diaconaat, aan een eilandelijk kerkelijk bureau voor de ledenadministratie en de financiële administratie. Maar samenwerking kan ook op inhoudelijk vlak. We kunnen hierbij denken aan cursussen, catechese, culturele en kerkelijke reizen, muzikale en liturgische scholing e.d. Een jaarprogramma kunnen we heel goed eilandelijk opzetten. Gezamenlijk kunnen we ook zoeken naar alternatieve vormen voor geloofsbeleving. Te denken valt aan Stiltevieringen, meditatieve vieringen, wandelingen e.d. 
 3. Daarbij moeten we gezamenlijk nadenken hoe om te gaan met het komende gebrek aan organisten. We kunnen ook denken aan enige profilering wat betreft liturgie.
 4. De komende periode zullen we ons moeten focussen op aandacht voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Dit moet ons inziens op eilandelijk niveau worden opgezet. Hier ligt voor de nieuw te beroepen predikant een belangrijke taak. Essentieel hierbij is dat zij of hij hierbij voldoende ondersteuning ondervindt van een groep actieve en enthousiaste mensen. Die bestaat nu in Oosterend in de zgn. Jongerengroep. Deze groep heeft potentie. En met aanvulling van leden uit de andere gemeenten kan dit een bron van vernieuwing en opleving zijn. De groep heeft de afgelopen jaren een jaarplan gemaakt dat helaas vanwege coronageendoorgang kon vinden. 
 5. In deze pluriforme tijd is het belangrijk om je te profileren. Dit geldt zeker ook voor ons als kerk. We zijn kerk, lichaam van Christus. Voor ons is geloof essentieel. We leven niet zomaar, maar met een doel voor ogen dat ons geboden wordt in het Woord, de bijbel, in de inspiratie, in vieringen en gebed, in het er zijn voor anderen, en in de taak die we in deze wereld hebben. Als gemeente bemoedigen en inspireren we elkaar hierin. Tegelijkertijd mag er humor zijn. En zijn we ons ervan bewust dat we de mensen die niet bij de kerk betrokken zijn, die wellicht heel anders denken en geloven, ons toch veel te zeggen hebben. Van hen kunnen we veel leren als we willen en durven luisteren. We geloven dat de hele wereld en alle tijden in Gods hand zijn. Dit is ons geloof, ons vertrouwen en dit geeft ons ook ontspanning en vreugde. 

4   Samenvattend

Als Protestantse Waddengemeente Texel staan we voor grote uitdagingen. We hebben allereerst nodig dat we geloven in de toekomst van Gods kerk, ook hier en voor ons. Materieel en financieel staan we er (voorlopig) goed voor. Het ontbreekt ons aan meelevende gemeenteleden in de leeftijd onder de 60 jaar. De komende 5 jaar (10 jaar) is de vitaliteit in en van de gemeente nog voldoende om een vernieuwingsslag te maken. We doen dit uitdrukkelijk samen met de andere Protestantse gemeenten op Texel. We hopen dat een nieuwe predikant (en wellicht andere kerkelijke werkers) ons hierin ondersteunen. We geloven dat God ons hierin goede wegen zal wijzen.